Ullaland Bygg og Eigedomsutvikling AS

Ullalnd Bygg og Eigedomsutvikling

Ullaland Bygg og Eigedomsutvikling er våre eigne utbyggingsprosjekt.

  • solheimsfeltet-ULLALAND.NO

Solheimslia B13

T. Ullaland AS har prosjektert ferdig nytt bustadfelt på Solheim. Feltet vil bli utbygd med ei bustadblokk i 2 byggetrinn.
Byggetrinna innheld 26 og 21 bueiningar til saman 47 einingar i varierande storleik. Grunnarbeidet er i gang på veier og
VA anlegg for tomtane og blokkene. Vi har også begynnt med utsprenging av tomtane for både byggetrinn 1 og 2 for blokka.
Pris vil ligge frå kr.1.730.000 og oppover. Vi vil gje ein rabatt på kr.100.000,- til dei 10 første kjøparane som er under 34 år og har BSU konto. Sparebanken Vest godkjenner dette som eigenkapital og kjøparane kan velje fritt i blokka. Det vil også bli lagt ut for sal flotte og sørvende tomter med flott utsikt for einebustader og fleirmannsbustader.
Her vil kjøpar stå fritt i val av hustype og leverandør. For spesielt interesserte har vi også båtplassar til sal i
Furuholmen Båthavn. Er du interessert så bruk vårt kontaktskjema under eller ring Thor-Arne etter kl.18.00
på tlf. 90622996, eller send ein SMS.
  • Tilførsel trafo Nygård. ullaland.no

Hans Blomgate

Hans Blomsgate

  • Bustadfelt Nybømarka

Nybømarka